แพทย์หญิงภาณุมาศ สุฤทธิ์

                                        

                                   

                            ชื่อ : พญ.ภาณุมาศ  สุฤทธิ์

                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                          เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.51340

                          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 สิงหาคม ถึง ปัจจุบัน

                          วุฒิบัตร