แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน