EB15

15ข้อ1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแควและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์

15ข้อ2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

15ข้อ3ภาพถ่ายประกอบ

15ข้อ4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์