ประวัติ

โรงพยาบาลสองแคว

 ประวัติโรงพยาบาลสองแคว

 

      โรงพยาบาลสองแคว ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 99 ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

 

ประวัติก่อตั้ง

 

 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่เลขที่  99 ม. 2 ต.นาไร่หลวง  อ.สองแคว  จ.น่าน   เนื้อที่ 15 ไร่  

- 20 กันยายน พ.ศ. 2538 จึงสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ โดยขณะนั้นมี

เจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 11 คน

- 5 ธันวาคมพ.ศ. 2538โดยมี นายสุจริต นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในขณะนั้นเป็นประธาน

 โรงพยาบาลสองแคว ได้รับภาระกระจายงานรักษาพยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการอย่างทั่วถึง และสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของประชาชน และเพื่อพัฒนางด้านสาธารณสุขให้ก้าวหน้าต่อไป


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

 

1. นพ.วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 6 ก.ย. 2538 - 6 พ.ค. 2539
2. นพ.วิชาญ จงประสาธน์สุข ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 7 พ.ค. 2539 - 24 มิ.ย. 2540
3. นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 25 มิ.ย. 2540 - 13 พ.ค. 2541
4. นพ.น๊อต เตชะวัฒนวรรณา ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 14 พ.ค. 2541 - 31 มี.ค. 2542
5. พญ.อรุณี สิงห์เสน่ห์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 เม.ย. 2542 - 30 เม.ย.2543
6. พญ.กอบสุข ไชยยะ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 31 พ.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2543
7. นพ.บุญสินธน์ อัศวชูติธำรง ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 ต.ล. 2543 - 1 พ.ค. 2545
8. พญ.มะลิวรรณ รัตนภิรมย์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 2 พ.ค. 2545 - 19 ก.พ. 2547
9. นพ.ดิเรก สุดแดน ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 20 ก.พ. 2547 - 31 พ.ค.2549
10. นพ.เมธาวุธ ทองอินต๊ะ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 - 30 มิ.ย. 2550
11. พญ.สมสุดา ยาอินทร์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 ก.ค. 2550 - 15 พ.ค.2551
12. นพ.สุรพจน์ ซาเหลา ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 16 พ.ค.2551 - 15 พ.ค.2552
13. พญ.พงษ์สุดา ป้องสีดา ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 16 พ.ค.2552 - 30 เม.ย. 2553
14. พญ.จุฬาลักษณ์ โรจนวิภาต ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 พ.ค.2551 - 30 เม.ย. 2554
15. พญ.นวมณฑ์ พลเสน ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 พ.ค.2554 - 2555
16. นพ.เกียรติศักดิ์ พรหมวังขวา ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 2555 - 1 พ.ค. 2557
17. นพ.พิธาน วงศ์คงคาเทพ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 2 พ.ค. 2557 - 25 พ.ค. 2558
18. พญ.หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 26 พ.ค. 2558 - 31 กรกฎาคม 2560
19. พญ.ภาณุมาศ สุฤทธิ์ ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 - 12 มิถุนายน 2561

20. พญ.ปุญญิสา อินไทย ปฏิบัติราชการตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2561