ITA

EB4 (1) ข้อ 5 รายงานการจัดสรรงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561
EB4 (2) ข้อ 5 รายงานผลการอนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 และขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์
EB4 (3) ข้อ 5 แนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
EB6 (1) ข้อ 4 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และนำเผยแพร่บนเว็ปไชต์
 
EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10
EB11