โครงสร้างองค์กร  • 1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ทำงานเป็นทีมและมีความ...

  • พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

  • แผนยุทธศาสตร์