นายแพทย์กุลพล ตั้งรัตนาพิบูล

                          ชื่อ : นายแพทย์กุลพล  ตั้งรัตนาพิบูล

                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

                          เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว. 56223

                          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 กันยายน  ถึง ปัจจุบัน

                          หมายเลขโทรศัพท์