นายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ

                                    


              
                          ชื่อ : นายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ

                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

                          เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว. 41191

                          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 มิถุนายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

                          วุฒิบัตร

                          หมายเลขโทรศัพท์ 054-718817