แพทย์หญิงปุญญิสา อินไทย

                                        

                                  

                            ชื่อ : พญ.ปุญญิสา  อินไทย

                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                          เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.49350

                          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 4 มิถุนายน 2561 ถึง ปัจจุบัน

                          วุฒิบัตร