นายแพทย์วุฒิไกร จิตอารี

                                    


              
                          ชื่อ : นายแพทย์จิตติวัฒน์  ปรีชารักษ์

                          ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                          เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ว.56233

                          ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 5 มิถุนายน 2562 ถึง ปัจจุบัน

                          วุฒิบัตร

                          หมายเลขโทรศัพท์ 054-718817