กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ภารกิจงานศูนย์ข้อมูล

1.        งานคอมพิวเตอร์  ดูแล ปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและเครือข่ายสุขภาพสองแคว

-          Hard ware  ซ่อมบำรุง  ดูแล  รักษา

-          Soft ware  ลงโปรแกรมต่างๆและจัดหาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงาน

-          People ware   จัดอบรม  ถ่ายทอดความรู้ต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.       งานประกันสุขภาพ

-           งานทะเบียนบัตรทอง 

@ ขึ้นทะเบียนบัตรทอง  ตรวจสอบสิทธิ์  ปลดสิทธิ์

@ รับบัตรทอง

-          งานบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

@ ขึ้นทะเบียน  ทำบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

-          งานบัตรจ่ายตรง

@ ทำบัตรจ่ายตรง

@ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์จ่ายตรง

-           งานประกันสังคม

@ตรวจสอบสิทธิ์  ปลดสิทธิ์ ประกันสังคม

3.        งาน เบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

-          ส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยนอกในจังหวัด

-          ส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยนอกต่างจังหวัด

-          ส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยใน ในจังหวัด

-          ส่งเบิกประกันสังคมผู้ป่วยใน ต่างจังหวัด

-          ส่งเบิกประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์

-          ส่งเบิกสวัสดิการข้าราชการจ่ายตรง

-          ส่งเบิกสวัสดิการผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด

-          ส่งเบิกประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

-          ส่งเบิกประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

-          ส่งเบิกประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก นอก cup ภายในจังหวัด

-          ส่งเบิก 18 แฟ้ม

4.        งานระบบรายงาน

-           รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

-          รายงาน 0110 รง.5

-          พัฒนาและสนับสนุนรายงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

 

 

5.        งานเวชระเบียน

-           จัดเก็บ  สืบค้นเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน

-          งานให้รหัสโรคผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน

-          ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

6.        งานพัฒนาสารสนเทศ

-           พัฒนา website โรงพยาบาล

-          พัฒนาระบบ Data center

-          พัฒนาสื่อ Multimedia ต่างๆ