บริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสองแคว มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนด้านงาน
สารบรรณ และงานการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบการบริหารงานบุคคล
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถ ตอบสนองต่อคุณภาพของงาน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ