กลุ่มการพยาบาล

งานผู้ป่วยนอก


ลักษณะงาน
- ให้บริการทุกวันเวลาราชการ กลุ่มงานสูตินรีเวช อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ทัณตกรรม ศัลยกรรมทั่วไป กระดูกและข้อ ฝากครรภ์ จักษุ หู คอ จมูก
- งานจิตเวช
- คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
- ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพประจำปี
- มีช่วงทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ เด็ก ภิกษุ สามเณร และคนพิการตั้งแต่ห้องบัตรจนถึงห้องยา
- ติดต่อสอบถามโทร. 054-777084 ต่อ 101
งานผู้ป่วยใน


งานผู้ป่วยในเด็ก
งานผู้ป่วยในเด็กให้บริการรักษาพยาบาล ทารกป่วยทั่วไป ทารกป่วยหนักที่ไม่ซับซ้อนในระดับที่ 2 มารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กอายุ 15 ปี และผู้ป่วยที่ต้องการห้องพิเศษ ยกเว้นผู้ป่วย
ประเภทที่ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่รับใหม่จนกระทั้งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รับผู้ป่วยนอน
จำนวน 30 เตียง เตียงสามัญ 23 เตียง ห้องพิเศษ 6 ห้อง ห้องกลุ่มโรคติดต่อ จำนวน 1 ห้องมี
ีอัตรากำลัง พยาบาลจำนวน 15 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานเช้า-บ่าย-ดึก ในสัดส่วน 40:30:30
งานผู้ป่วยในชาย
งานผู้ป่วยในชายให้บริการรักษาผู้ป่วยชายตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปโดยให้การรักษาพยาบาลตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ รวมทั้งการให้
้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว สามารถพึ่งตนเองในด้านการ
ดูแลสุขภาพได้ งานผู้ป่วยในชายมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 17 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 15 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 คน โดยกระจายอัตรากำลังเฉลี่ย เวรเช้า : บ่าย : ดึก
ในสัดส่วน 40 : 30 : 30 ซึ่งมีความเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน
งานผู้ป่วยในหญิง
งานผู้ป่วยในหญิงเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบา ให้บริการรักษาผู้ป่วยหญิงอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ง
ประกอบด้วยโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกจิตเวช นรีเวชกรรม หญิงหลังคลอด
และหญิงผ่าตัดคลอด พร้อมทารกแรกคลอดให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบองค์รวม ครอบคลุม
4 มิติอย่างมีมาตรฐานปลอดภัย พึงพอใจ รวมทั้งมีการบริหาร จัดการในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เพียงพอและพร้อมใช้ได้รับการพิทักษ์สิทธิและศักดิ์ศรี โดยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ
ห้องพิเศษ
- มีห้องผู้ป่วยสามัญและห้องพิเศษ ที่มีความสะดวกสบายครบครัน( อาหารชุดพิเศษ ,โทรทัศน์, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำอุ่น, แอร์, โทรศัพท์ในห้อง )
- สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมพักรักษาฟรีใน ห้องรวม 300 บาท/วัน ห้องพิเศษเดี่ยวแอร์ ราคา 600 บาท/วัน พร้อมอาหารชุดพิเศษ
- สำหรับผู้ป่วยที่เบิกต้นสังกัด หรือผู้ป่วยทั่วไป คิดอัตราค่าห้องรวม 300 บาท/วัน ห้องพิเศษ
เดี่ยวแอร์ 600 บาท/วัน พร้อมอาหารชุดพิเศษ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน


ลักษณะการบริการ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสองแควเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ ให้บริการในระบบส่งต่อ ตั้งแต่การออก
รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตการเตรียมความพร้อม ณ จุดบริการ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อไป
ยังสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยมีเป้าหมายคือ การประสานงานที่ดี ความร่วมมือกันอย่างเป็น
กันเองของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้้ รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ปลอดภัย ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
งานห้องคลอดโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เป้าหมาย (goal)
เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยผู้รับบริการพึงพอใจในการบริการ
มารดามีการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและให้การดูแลทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมุ่งหมาย (Purpose)
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้อง ปลอดภัยเป็นโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
ขอบเขตบริการ
มีหน้าที่ให้ บริการทางสูติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง บริการมารดา และทารกในครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปโดยให้การดูแล ในระยะก่อนคลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จนกระทั่งจำหน่ายหรือย้ายออกจากห้องคลอดรวมถึงให้บริการตรวจอัลตร้าซาวน์และ ตรวจสุขภาพ ทา
รกในครรภ์ โดยมุ่งเน้นให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย มีความพึงพอใจในบริการ บุคลากรเพียงพอกับภาระ
งาน มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมบริการที่ดี และมีความสุขในการทำงาน และหน่วยงานมีความ
พร้อมในการจัดบริการพยาบาล
5 อันดับโรคที่สำคัญ ได้แก่
1. คลอดปกติ
2. การผ่าตัดคลอด
3. ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
4. ภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
5. ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่
1. ภาวะขาดออกซิเจน
2. ภาวะตกเลือดหลังคลอด
3. แผลฝีเย็บแยก
4. การแจ้งเอกสารเท็จ
5. ของติดผ้าส่งซัก