วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน เพื่อความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ"