วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลชุมชนอัจฉริยะ เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข"