วิสัยทัศน์

           "โรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน  เพื่อความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ"