พันธกิจ

 

  1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

  2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ทำงานเป็นทีมและมีความสุขในการทำงาน