พันธกิจ

 

SKH (songkwae hospital)

M1 = S: Smart hospital
พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยดิจิตอล เทคโนโลยีที่ทันสมัย และยึดหลักธรรมภิบาล

M2 = K: Knowledge 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาชีพและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับระบบบริการ

M3 = H: Happy organization  

พัฒนาองค์กรให้มีความสุข เจ้าหน้าที่มี Work life balance