โครงการบัตรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก

 โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ด้วยบัตรประชาชาชน

        ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิของท่านก่อนไปรับบริการที่สถานพยาบาลทางช่องทางต่างๆ เช่น
- เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://welcgd.cgd.go.th/wel/
- ตู้ KIOSK (GOVERNMENT SMART KIOSK)
- Mobile Application ของกรมบัญชีกลาง 
ถ้าสิทธิยังไม่ขึ้น หรือสิทธิมีปัญหาให้ติดต่อนายทะเบียนที่สังกัด เมื่อข้อมูลสมบูรณ์จึงจะเริ่มใช้สิทธิได้ค่ะ

        ผู้มีสิทธิสามารถไปยื่นคำร้องเพื่อขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้ โดยยื่นคำร้องตามแบบ 7142 และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัว เช่น
- สำเนาทะเบียนสมรส
- สำเนาทะเบียนคนต่างด้าว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสูติบัตร 
กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่าน เพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวของท่าน เพียงเท่านี้ก็สามารถพกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลไปยื่นขอรับบริการที่สถานพยาบาลได้ค่ะ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอมีบัตร 7142