ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์

ปะกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์นี้