ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริก

ประกาศรายชื่อบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ