ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563