ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สป.

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง