รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-24 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ

ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ รพ.สองแคว

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 054-777085