ประกาศการรับบริจาคของโรงพยาบาล

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2532