งดเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันเฝ้าระวังการระบาดเชื้อ COVID-19

ประกาศ จากโรงพยาบาล สองแคว จ.น่าน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ขอความร่วมมือ งดเยี่ยมผู้ป่วยถ้าไม่มีเหตุจำเป็น

กรณีมีความจำเป็น ต้องเยี่ยมผู้ป่วย ให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน

ตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด


*หากมีอาการหวัด ไข้ ไอ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ให้งดเยี่ยมผู้ป่วย

ตามมาตรการป้องกันและเผ้าระวังการระบาดของเชื้อ COVID-19