พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ 25540 เช่น สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น