ประกาศการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ประจำปี พ.ศ.2564