ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล  ตำแหน่งเลขที่ 1 นน 01086

ลำดับที่                       ชื่อ-สกุล

  01                      นายตะวัน  เกตุอ่อน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวใน วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลสองแคว ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น หากไม่มารายงานตัวตาม วันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์