ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 849,000.00(แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564