ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ดังนี้

 ลำดับ                     ชื่อ สกุล

 01                             นางสาวกุลิสรา  ปุกคาม

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวัน อังคาร ที่  2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2564 เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น 2    โรงพยาบาลสองแคว ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตาม วันเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์