ประกาศ เรื่องการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่องการทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ประจำปี 2564

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้ทำการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเวชระเบียน และขณะนี้มีเวชระเบียนผู้ป่วยนอกจำนวนมาก 15,436 ฉบับ ประกอบกับสถานที่จัดเก็บนั้นมีจำกัด จึงขออนุมัติทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2550-2558 ทางโรงพยาบาลสองแควขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำลายเวชระเบียนตามระเบียบในขั้นตอนต่อไป