แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง