เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 2/2564

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 2/2564

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้ัองทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 3 ห้อง โรงพยาบาลสองแคว