ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลสองแคว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นั้น  บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

     ลำดับ                     ชื่อ – สกุล

      01                      นายจักรพันธ์  จันต๊ะเสน

      02                      นายมนูญ  ทะสี

      03                      นายณัฐพล  ทองศิริ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับ ที่ 1 และ ลำดับที่ 2 มารายงานตัว วัน พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 เวลา  08.30 – 16.30 น.  เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ชั้น 2  โรงพยาบาลสองแคว