ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   ดังนี้

     1. นางณัฐสุรางค์  ทองศิริ

     2. นายณรงค์ศักดิ์  แคแดง   

 ทั้งนี้ โรงพยาบาลสองแควจะดำเนินการสอบคัดเลือก     ในวันที่  28 มกราคม  2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.       ณ  ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสองแคว