ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลำดับ            ชื่อ สกุล

01                   นางณัฐสุรางค์  ทองศิริ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.