รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลสองแควขอแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน  2  ตำแหน่ง 

1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 อัตรา

 2. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลสองแคว

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ