แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม รพ.สองแคว

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา