แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัด รพ.สองแคว