ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่องบัญรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป