คณะทำงานชมรมจิตอาสาและจริยธรรม รพช.สองแคว

คำสั่ง โรงพยาบาลสองแคว

ที่ 87/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

ชมรมจิตอาสาและจริยธรรมของโรงพยาบาลสองแคว