รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ติดต่อและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลสองแคว ตั้งแต่วันที่ 1 -9 กรกฎาคม 2567

ในวันและเวลาราชการ

- ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

- สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 5471 8817 ต่อ 111