สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสองแคว 2563

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสองแคว ประมาณราคาเมื่อ 30 มิถุนายน 2563