EB17

17ข้อ1บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่

17ข้อ2.1ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 

 

17ข้อ2.3ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

17ข้อ2.4ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

17ข้อ2.5ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

17ข้อ2.6ประกาศมาตรการป้องกันการรับส่วนแถมพิเศษ

17ข้อ2.7ประกาศมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

17ข้อ3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

17ข้อ4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

17ข้อ5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์