EB2

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

ภาพถ่ายการเผยแพร่ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานปิดประกาศของโรงพยาบาลสองแคว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซน์ของหน่วยงาน